شکست حمله نظامی آمریکا به ایران در طبس
پس از اشغال لانه جاسوسی ، آمریکا برای کسب حیثیت برباد رفته خود و برای رهایی گروگان ها دست به یک اقدام نظامی زد. بدین ترتیب که 6 فروند هواپیمای c130، 8 فروند هلیکوپتر نفربر به همراه 90 کماندوی مخصوص را وارد صحرای طبس کرد تا با همکاری مزدوران داخلی ، نقشه خود را در انتقال گروگان ها به خارج از مرزهای ایران عملی سازد. در 5 اردیبهشت 1359 آمریکایی ها و ابزار پیشرفته نظامی آنها را در صحرای طبس نابود کرد.
# کارتر باید بداند که با این عمل بسیار ناشیانه حیثیت سیاسی خود را به صفر رساند و از ریاست جمهوری باید قطع امید کند.
صحیفه نور جلد 12، ص 58
# کارتر با این عمل خود ثابت کرد که قدرت تفکر را از دست داده است و از اداره یک کشور بزرگ مثل آمریکا عاجز است .
صحیفه نور جلد 12، ص 58
# مقتضی است برای رسیدگی به جرائم آمریکا در حمله نظامی به ایران ، از گروه های مختلف دعوت شود که مشاهده کنند آمریکای جهانخوار با ادعاهای طرفداری از حقوق بشر و صلح دوستی و انساندوستی با یک ملت مستقل چه معامله ای کرده است .
صحیفه نور جلد 12، ص 60
# حمله نظامی آمریکا که مخالف جمیع موازین و قراردادهای بین المللی است و اگر با شکست مفتضحانه در هم کوبیده نشده بود منطقه را به آتش کشیده بود....
صحیفه نور جلد 12،ص 64
# اکنون که شیطان بزرگ دست به کار احمقانه ای زده است ، ملت شریف و رزمنده ما باید به امر خدای تبارک و تعالی با تمام توان خود و با اتکال به قدرت خدای متعال مهیا شود و آماده نبرد با دشمنان خود گردد.
صحیفه نور جلد 12، ص 58،59